เกี่ยวกับ

กดสิวที่ไหนดี เป็นส่วนหนึ่งของ Where Best Thailand โดยมีเป้าหมายในการให้บริการข้อมูลสำหรับช่วยในการตัดสินใจโดยยึดหลัก 3 ข้อ ดังนี้

1. Quality: สถานที่ที่แนะนำต้องให้บริการหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพ
2. Integrity: ข้อมูลที่แนะนำต้องถูกต้องและเป็นจริง
3. Uniqueness: ข้อมูลที่แนะนำต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวเพื่อเป็นทางเลือกที่แตกต่างในแต่ละหมวดหมู่